Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu về Liên đoàn Lao động Quận
Vị trí địa lý, bản đồ quận Bình Tân
Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Quận
Ban chấp hành LĐLĐ Quận khóa III
Quy chế hoạt động Ban chấp hành Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2008-2013
Đại hội Công đoàn Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội Công đoàn Quận lần III, nhiệm kỳ (2012-2017)
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận
Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân
Quỹ trợ vốn cho người Lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Công đoàn cơ sở trực thuộc
Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Công đoàn
Hướng dẫn hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS
Hướng dẫn hồ sơ củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể
Hướng dẫn thành lập hội đồng Bảo hộ Lao động cơ sở
Hướng dẫn xử lý kỷ luật lao động
Hướng dẫn thành lập hội đồng Hòa giải Lao động cơ sở
Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn đăng ký phong trào thi đua Phụ nữ hai giỏi
Thông tin hoạt động Công đoàn
Thông tin Công đoàn
Nhà Văn hóa Lao động Quận
Giới thiệu về Nhà Văn hóa Lao động Quận
Sơ đồ tổ chức Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quy chế hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Thông tin hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Các câu lạc bộ Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Giới thiệu về CEP Bình Tân
Thông tin hoạt động CEP Bình Tân
các văn bản pháp luật
Luật Lao động
Luật Công đoàn
Luật Doanh nghiệp
Luật Bảo hiểm xã hội
Luật Dạy nghề
Luật Bảo hiểm y tế
Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI
Pháp lệnh tố tụng lao động
Luật Giao thông đường bộ
Tra cứu văn bản
Chia sẽ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn
Bài viết của đoàn viên
Gửi bài viết
Tiếp nhận - Xử lý hồ sơ
Tiếp nhận hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Phúc đáp hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận báo cáo của Công đoàn cơ sở
Tư vấn Pháp Luật
Tiếp nhận
Phúc đáp
Ý kiến của Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận ý kiến
Trả lời ý kiến
Các biểu mẫu
Các Quyết định Thành lâp và chuẩn y BCH CĐCS đã ký
Quyết định thành lập CĐCS
Quyết định Bổ sung, Củng cố BCH CĐCS
Quyết định Cấp dấu CĐCS
Quyết định chuẩn y BCH CĐCS
Quyết định chuyển giao, giải thể CĐCS
Tư liệu
Các bài hát
Công đoàn Việt Nam và các tư liệu khác
Tư liệu hình ảnh
Sơ đồ site
Video clips
Góc thư giãn
Truyện cười
Sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sắc đep
Mẹo vặt
Phòng, chống dịch Covid-19
Đại hội công đoàn quận lần thứ V, Nhiệm kỳ 2023-2028
Số lượt truy cập 3878530
QUI CHẾ THU CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN

HƯỚNG DẪN

Nội dung và phạm vi thu – chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

 

            Căn cứ điều 26 chương IV Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012;

            Căn cứ Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định phân phối nguồn thu ti chính Công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui chế quản lý ti chính Cơng đoàn;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý thu kinh phí công đon;

            Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TLĐ  ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Qui định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

            Để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ thu, chi, thanh quyết toán, quản lý ti chính công đoàn theo qui định trong tổ chức CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân hướng dẫn thống nhất các Công đoàn cơ sở thực hiện thu, chi, quản lý ti chính công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

A- PHẦN THU:

I- ĐỐI VỚI CÁC CĐCS KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, MẶT TRẬN TỔ QUỐC & ĐOÀN THỂ, PHƯỜNG:

1) Thu Kinh phí Công đoàn (KPCĐ): Hàng quí, BCH CĐCS đôn đốc bộ phận tài vụ của đơn vị trích chuyển KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương và phụ cấp làm cơ sở  đóng BHXH của đơn vị vào tài khoản Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân,  số TK: 3953.

Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền đơn vị đã trích chuyển (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            2) Thu đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

            CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi tiêu hoạt động tại cơ sở, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

            3) Các khoản thu khác: Kinh phí do cơ quan, đơn vị cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,... của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các khoản do đoàn viên hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ cho hoạt động công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

II- ĐỐI VỚI CĐCS KHỐI DOANH NGHIỆP:

1) Thu Kinh phí công đoàn (KPCĐ):

Cách 1: Áp dụng cho CĐCS không được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, Liên đoàn Lao động Quận thu trực tiếp của công ty, cơ sở KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của đơn vị (do Ban Giám đốc công ty, chủ cơ sở đóng).

            Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền công ty, cơ sở đã nộp (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            (Thủ tục nộp và nhận lại KPCĐ như trên, CĐCS có thể thực hiện cùng một lúc khi đến nộp tiền tại Liên đoàn Lao động Quận)

Cách 2: p dụng cho CĐCS được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, BCH CĐCS thu trực tiếp KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của công ty, cơ sơ. CĐCS được giữ lại 65% trên tổng số tiền đã thu được để chi tiêu, nộp lên Liên đoàn Lao động Quận 35%

2) Thu đoàn phí công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương, tiền công công ty phải trả cho đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước hoặc có thể thu theo mức bình quân do BCH CĐCS qui định sau khi có ý kiến chấp thuận của Công đoàn cấp trên, nhưng mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước.

Đối với đoàn viên bị ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đang trong thời gian nghỉ làm việc hưởng trợ cấp BHXH thì không phải đóng đoàn phí.

CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi hoạt động, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

3) Các khoản thu khác: Kinh phí do doanh nghiệp cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,... của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các khoản do đoàn viên hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ cho hoạt động công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

*Ghi chú:      - Tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước là tiền lương tối thiểu của khu vực HCSN.

- Các doanh nghiệp có thể nộp KPCĐ, đoàn phí bằng tiền mặt tại văn  phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 102010001352041 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn

-------------------------

B- PHẦN CHI:

            - Các CĐCS được sử dụng 65% số thực thu KPCĐ, 60% số thực thu ĐPCĐ và 100% các khoản thu khác (nếu có) để chi hoạt động. Trong đó, được sử dụng tối đa 30% để chi lương cán bộ Công đoàn chuyên trách, phụ cấp cán bộ Công đoàn; 10% chi quản lý hnh chính;  60% chi hoạt động phong trào.

            - BCH CĐCS phải xây dựng qui chế sử dụng ti chính Công đoàn, công khai qui chế đến toàn thể đoàn viên công đoàn và đảm bảo thực hiện đúng nội dung mà qui chế đã qui định.

            - Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở cụ thể như sau: 

1) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn bán chuyên trách:

*Nguyên tắc:            + Mức phụ cấp cán bộ CĐCS được xác định căn cứ vào số lao động của đơn vị.

                                    + Phụ cấp cán bộ CĐCS = (hệ số phụ cấp) x (tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu KPCĐ)

- Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS hoạt động không chuyên trách, cụ thể gồm 7 mức như sau:

 

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM

Mức

Số lao động

 

Hệ số phụ cấp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

1

Dưới 150 lao động

0,20

0,15

2

Từ 150 đến dưới 500 lao động

0,25

0,20

3

Từ 500 đến dưới 2.000 lao động

0,30

0,25

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 lao động

0,40

0,30

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 lao động

0,50

0,40

6

Từ 6.000 đến dưới 8.000 lao động

0,6

0,5

7

Từ 8.000 lao động trở lên

0,7

0,6

- Phụ cấp trách nhiệm đối với uỷ viên Ban chấp hành, uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS; kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS; chủ tịch công đoàn bộ phận; tổ trưởng công đoàn, cụ thể như sau:

 

 

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Mức

Số lao động

Hệ số phụ cấp

UV BCH, kế toán CĐCS

Uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS, chủ tịch CĐ bộ phận

Tổ trưởng công đoàn, thủ quỹ CĐCS

1

Dưới 150 lao động

0,14

0,12

0,12

2

Từ 150 đến dưới 500 LĐ

0,15

0,13

0,13

3

Từ 500 đến dưới 2.000 LĐ

0,18

0,15

0,13

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 LĐ

0,21

0,18

0,13

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 LĐ

0,25

0,21

0,13

6

Từ 6.000 LĐ trở lên

0,30

0,25

0,13

            Trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS được phân bổ cho mục phụ cấp CBCĐ bán chuyên trách sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với CĐCS được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn việc sử dụng do CĐCS quyết định.

CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quí, năm) phụ cấp cán bộ Công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7, phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

            Tại CĐCS, cán bộ Công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

            2) Chi phí hành chính:

            - Chi họp BCH CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận.

            - Chi đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị,  nước uống…

            - Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

            3) Chi hoạt động phong trào:

            a) Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

- Mua sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS.

- Chi phối hợp tổ chức học BTVH, kỹ năng nghề nghiệp tại công đoàn cơ sở.

- Chi th lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật... do CĐCS tổ chức.

- Chi tiền giấy bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của CĐCS.

- Chi họp mặt đoàn viên ôn truyền thống nhân các ngày lễ như: 8/3, Mùng 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 28/6, 28/7, 2/9, …

b) Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn

- Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, chi hội thảo lấy ý kiến và bồi dưỡng người trực tiếp chuẩn bị giúp CĐCS tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, qui chế trả lương, thưởng, xây dựng nội qui, qui chế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; ký thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; tham gia dự thảo về các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ .

- Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ, đoàn viên CĐCS khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

- Chi hỗ trợ cán bộ CĐCS trong việc tổ chức đình cơng theo qui định của pháp luật; chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do CĐCS tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động.

            c) Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh

            - Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

            - Chi các hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Chi khắc dấu CĐCS, làm thẻ đoàn viên công đoàn.

            - Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

            d) Chi tổ chức phong trào thi đua

            - Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua

            - Chi phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

            đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và người lao động ưu tú:

            - Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐCS tổ chức.

            - Chi tiền tài liệu, tiền công tác phí đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên do CĐCS cử đi học.

            e) Chi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động:

            - Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hoá; Phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ; chi tổ chức cho CNVC-LĐ tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

            - Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

            - Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do CĐCS và công đoàn cấp trên tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do CĐCS tổ chức.

            - Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên, CNVC-LĐ đi du lịch.

            g) Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

            - Chi hoạt động nữ công.

            - Chi các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, các hoạt động về dân số, sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em của CĐCS.

            - Chi hỗ trợ phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; hỗ trợ đoàn viên có con gửi trẻ, học mẫu giáo.

            - Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 28/6, 20/10.

            h) Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn:

            - Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và gia đình (bố mẹ ruột, bộ mẹ vợ – chồng, bản thân vợ – chồng, con) khi ốm đau, thai sản, tai nạn, việc hiếu.

- Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ và tài sản.

- Trợ cấp cán bộ CĐCS tổ chức đình công theo qui định của pháp luật, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

            - Chi tặng quà sinh nhật, đám cưới cho đoàn viên công đoàn.

            i) Chi động viên, khen thưởng đoàn viên, con đoàn viên có thành tích trong học tập và công tác:

            - Chi khen thưởng đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

            - Chi khen thưởng con đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

            - Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu.

            - Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, thu tài chính theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            k) Chi khác:

- Chi các hoạt động xã hội từ thiện do Liên đoàn Lao động Quận phát động.

            - Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của CĐCS.

----------------

C-  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

1) Về phân công nhiệm vụ người làm công tác tài chính công đoàn cơ sở:

Bộ phận tài chính công đoàn cơ sở phải có đủ 3 người đảm nhận 3 chức danh: Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ. Phân công cụ thể như sau:

- Chủ tài khoản: là chủ tịch CĐCS

- Kế toán và thủ quỹ CĐCS: có thể là UV BCH CĐCS hoặc phân công kế toán, thủ quỹ của đơn vị kiêm nhiệm.

2) Về sổ sách:

            BCH CĐCS phải lập hệ thống sổ sách theo dõi quỹ công đoàn, gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng (nếu có). Chứng từ thu – chi hợp pháp khi thoả các điều kiện:

            - Phiếu thu: ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các nội dung được in trên mẫu phiếu, không được tẩy xoá; có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan; số phiếu được đánh liên tục theo thứ tự tăng dần (bắt đầu từ số 01, sang đầu năm Dương lịch mới số phiếu trở lại 01).

            - Phiếu chi: cách ghi chép giống như phiếu thu; mỗi phiếu chi đều có chứng từ gốc được chủ tịch CĐCS ký duyệt kèm theo.

            - Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: ghi chép theo thứ tự ngày tháng phát sinh của phiếu thu và phiếu chi hoặc chứng từ ngân hàng; được kết sổ hàng quí, có đóng dấu giáp lai, có ký tên đóng dấu của Chủ tịch, kế toán, thủ quỹ CĐCS.

            (BCH CĐCS có thể liên hệ văn phòng Liên đoàn Lao động Quận để mua các loại sổ sách trên hoặc chp phần mềm quản lý ti chính Cơng đoàn)

*Lưu ý :         - Khi mua hàng hoá có giá trị trên 200.000 đ phải có hoá đơn GTGT

                        - Chi tiền phụ cấp BCH, khen thưởng, tiền họp, họp mặt ĐVCĐ, quà tặng sinh nhật đoàn viên (tiền mặt)… phải có danh sách ký nhận của từng cá nhân.

            3) Về quản lý tiền mặt:

- CĐCS để tiền mặt tại đơn vị tối đa 20 triệu đồng, trường hợp CĐCS có nguồn quỹ công đoàn trên 20 triệu đồng phải liên hệ mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền.

            - UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt của CĐCS định kỳ, đột xuất nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tiền mặt.

* Thủ tục mở tài khoản ngân hàng:

            - BCH CĐCS mang quyết định thành lập và chỉ định Ban chấp hành CĐCS (hoặc quyết định chuẩn y BCH CĐCS) đến ngân hàng liên hệ mở tài khoản.

Yêu cầu: CĐCS phải đăng ký 2 mẫu chữ ký bao gồm:

+ Chữ ký của chủ tài khoản là chủ tịch CĐCS

+ Chữ ký của kế toán CĐCS.

            - Sau khi mở tài khoản ngân hàng, BCH CĐCS liên hệ ngân hàng làm thủ tục mua sec để rút tiền mặt khi cần .

* Thủ tục rút tiền mặt:

            Khi CĐCS có nhu cầu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt sử dụng thì kế toán CĐCS ghi sec (do Ngân hàng phát hành), có đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán CĐCS đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền.

            Tiền được rút từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, kế toán CĐCS phải ghi vào  phiếu thu tiền mặt.

            3) Chế độ dự toán và thanh quyết toán:

            - Ngày 15/12 hàng năm, CĐCS gửi dự toán tài chính công đoàn năm sau về Liên đoàn Lao động Quận (theo mẫu)

            - Hàng quí, BCH CĐCS lập báo cáo quyết toán quỹ công đoàn (theo mẫu) gửi về Liên đoàn Lao động Quận chậm nhất vào ngày 5 tây của tháng đầu quí sau.

            (CĐCS có thể liên hệ nhận mẫu xây dựng qui chế sử dụng tài chính của CĐCS, dự toán và báo cáo quyết toán tại văn phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc truy cập vào website: www.ldldbinhtanhcm.gov.vn để tải về)

            - BCH CĐCS phải công khai thu, chi quỹ công đoàn đến toàn thể đoàn viên công đoàn ít nhất 6 tháng 1 lần.

            Trên đây là nội dung hướng dẫn CĐCS trong việc thu chi và quản lý quỹ công đoàn, Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, đề nghị BCH các CĐCS trực thuộc thực hiện theo đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Quận (ĐT 38750900 gặp đ/c Nguyễn Xuân Hồng Hạnh) để được hướng dẫn thêm./.

  Gửi email In thông tin
hướng dẫn thu chi  ngân sách Công đoàn hướng dẫn thu chi ngân sách Công đoàn
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2015
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Thư mời: buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012)
thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2012
Thông báo Chiêu sinh các lớp năng khiếu năm 2012
Thư mời: hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Tân năm 2011
Thư mời: Giao ban Công đoàn cơ sở quí III năm 2011
Thư mời: hội nghị toạ đàm chủ đề “tình hình ngừng việc tập thể của công nhân lao động, thực trạng và giải pháp”